İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Sağlık Köşesi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi


Cerrahi, tıp tarihinin en eski dallarından biridir. "Cerh" yara, yaralama, vücudu kesici bir aletle kesme anlamına gelmektedir.

 

Çocuk Cerraisi; çocukluk dönemlerinde yaşayan bireylerin cerrahi sorunlarıyla uğraşan bir tıp dalıdır. Ovumun sperm ile fekondasyonundan itibaren delikanlılık dönemine kadar çocukların cerrahi hastalıkları, travmaları, doğumsal anomalileri, çocukluk çağı kanserleri, ürolojik ve jinekolojik sorunları, çocukluk çağı yanıkları- plastik ve rekostrüktif girişimler, abdomen- gastrointestinal sistem cerrahisi, kısmen thoraks- göğüs cerrahisi ilk akla gelen çocuk cerrahlarının uğraş alanlarıdır.

Çocukluk dönemlerinde yapılan cerrahi girişim sayısı, tüm bireylere uygulanan cerrahi girişim sayısının 1/4'ü kadardır. Tıp ve tıp teknolojisindeki hızlı değişiklikler, endoskopi, bilişim ve elektronik- mikroalet teknolojilerindeki ilerlemeler ile anestezi, pre- post operatif bakımdaki gelişmeler, çocuk cerrahisi gelişimine büyük bir ivme kazandırarak; daha önceleri uygulanması imkansız olan cerrahi girişimleri ve yaşatılması olanaksız hastalıkları olan çocuk hastalara, rahatlıkla ve başarılı bir şekilde uygulanabilir hale gelmesine ve cerrahi girişimin nicelik ve nitelik olarak artmasına neden olmuştur.

Çocuk, anatomik, fizyolojik ve psikolojik yapısı itibarıyla erişkinin bir minyatürü olmadığı için çocuk cerrahisi de minyatür bir cerrahi değildir. Aksine cerrahi patoloji, cerrahi yöntem, pre ve post- operatif bakım farklılıkları ve anestezi uygulamaları ile tamamen ayrı kendine özgü bir tıp dalıdır. Çocuk, erişkine kıyasla daha nazik, hassas ve kırılgandır. Çocuklar, iyi şartlar altında dokulara hürmet edilerek, hünerli uygulanan girişimlere, erişkinlerden daha kolay katlanmakta ve daha çabuk iyileşmektedir.

Erişkin dahiliyesinden 18. yüzyılın başlarında ayrılan çocuk sağlığı ve hastalıkları tıp bilim dalı, kendi gelişmesini tamamlayarak, gelişen sosyoekonomik şartların da yardımı ile beslenme bozuklukları ve enfeksiyon hastalıklarını ileri derecede azaltmış, çocuk sağlığı çalışmaları, sosyal pediatri ile hastane dışına, evlere kaymış ve ayaktan tedavi, yatarak uygulanan tedavinin yerini almıştır. Gelişmiş ülkelerde hastanaye yatırılarak tedavi edilen çocukların sorunları tıbbi olmaktan ziyade cerrahidir.

Çocuk cerrahisi girişimleri ancak uyumlu bir ekip çalışması ile başarılır. Çocuk cerrahisi ekibi, çocuk cerrahı, çocuk anestezi uzmanı, çocuk iç hastalıkları uzmanı, neotolog, radyolog, patolog, biyokimya uzmanı, onkolog, çocuk yoğun bakım uzmanı, çocuk psikiyatrisi, sosyal uzmanlar ve çocuk hemşiresinden oluşur. Çocuk cerrahları tüm olarak kendini çocuklara adamalı genel cerrahi ile uğraşmamalıdır.

"Bir bebeğin ameliyat gerektiren bir hastalığının son durağında, sıklıkla bir çocuk cerrahı vardır. Ama tanı ve tedavi sürecinin tüm sorumluluğu sadece çocuk cerrahına yüklemek adil değildir."
Çocuk cerrahisi eğitimi değişik toplumlarda birbirinden farklı olarak yapılmasına karşın genel anlamda birbirine benzemektedir. Eğitimdeki farklılık, her ülkenin sosyokültürel farklılıklarına bağlıdır. Ülkemizde çocuk cerrahisi, 1960- 1973 yılları arasında 4 yıllık genel cerrahi eğitiminin ardından 2 yıl çocuk cerrahisi tarzında yapılmaktaydı. Bugün ise tıp fakültesi mezunları 5 yıllık çocuk cerrahisi eğitim sürecine 6 ay genel cerrahi, anestezi, üroloji, yenidoğan rotasyonları ile devam etmektedir. Bugün ülkemizin tüm il merkezlerinde bilgi ve becerilerini başarı ile uygulayan birçok çocuk cerrahlarının varlığı, ülkemiz çocukları için çok büyük bir şans olarak kabul edilmelidir.