İzmir Özel Tinaztepe Hastanesi

Hasta Hakları Bildirgesi

Hasta Hakları Bildirgesi

Hasta Hakları Bildirgesi

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

  1. Hizmetten genel olarak faydalanma: 
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

  2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: 
  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
  3. Bilgilendirme:
  Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,
  4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: 
  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
  5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
  6. Bilgi İsteme:
  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
  7. Mahremiyet:
  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
  8. Rıza ve İzin:
  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
  9. Reddetme ve durdurma:
  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
  10. Güvenlik:
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
  11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
  Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
  12. Saygınlık görmesi:
  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
  13. Rahatlık:
  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
  14. Ziyaret:
  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
  15. Refakatçi bulundurma:
  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçı bulundurmayı istemeye,
  16. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:
  Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,
  17. Sürekli hizmet:
  Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.